سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمانه محمدی خانقاه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب راعی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری ذکریا – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و روند رشد ارقام نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تراکم های مختلف بوته ( ۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در متر مربع) با سه رقم نخود (جم، ILC-482 و کاکا) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم عملکرد دانه، مقدار ماده خشک و سرعت رشد محصول افزایش یافت. ارقام مختلف از این نظر باهم اختلاف داشتند به طوری که میزان بیوماس کل، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه در رقم کاکا بیشتر از ارقام جم و ILC-482 بود.