سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ثنا قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور تعیین تراکم بهینه لوبیا چیتی در شهرستان بویراحمد، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵/۱۳۸۶ به صورتفاکتوریل در قالبطرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل رقم و تراکم بوته در سه تکرار اجرا گردید .عامل سه رقم در سه سطح شامل ارقام کشاورزی، تلاشو اشتری و عامل تراکم بوته نیز شامل پنج سطح ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ بوته در متر مربع بود .نتایج نشان داد که تأثیر تراکم بوته و رقم بر عملکرد دانه معنی دار گردید .بیشترین عملکرد دانه در تراکم ۵۰ بوته در متر مربع به دستآمد و هر سه جزء عملکرد دانه در تراکم ۵۰ بوته در متر مربع بیشتر از چهار تراکم دیگر بود .عملکرد رقم تلاش نیز بیشتر از دو رقم دیگر بود .تعداد غلاف در متر مربع و تعداد دانه در غلاف در رقم تلاش نسبت به دو رقم دیگر، بیشتر بود؛ اما وزن صد دانه ی رقم اشتری نسبت به سایر ارقام برتری داشت.