مقاله اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، ژنوتيپ هاي گندم در الگوهاي مختلف کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، ژنوتيپ هاي گندم در الگوهاي مختلف کاشت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله الگوي کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسداله زاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: لك زاده ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين مقادير مختلف بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم در الگوهاي مختلف کاشت، اين تحقيق به صورت آزمايش کرتهاي دو بارخرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. تيمارها شامل دو روش کاشت جوي و پشته اي: P1 و مسطح: P2 در کرتهاي اصلي، دو ژنوتيپ گندم شامل رقم کرخه: V1و لاينV2:S-78-11  در کرتهاي فرعي و سه ميزان بذر مصرفي شامل S1: 400، S2:600 وS3:800 بذر در متر مربع در کرتهاي فرعي-فرعي بودند. نتايج نشان داد که اثر روش کاشت روي ارتفاع گياه، قطر ساقه و طول سنبله و نيز اثر ژنوتيپ روي طول سنبله داراي اختلاف معني داري بود همچنين اثر تراکم روي وزن هزار دانه معني دار بود. با توجه به نتايج اين تحقيق از آنجايي که عملکرد دانه در تيمار تراکم تفاوت معني داري نداشت ، مقدار تراکم ۴۰۰ بذر در متر مربع نسبت به ديگر تراکم هاي مورد بررسي در اين تحقيق برتري دارد. در مدل رگرسيوني اين آزمايش شاخص برداشت بيشترين تاثير مستقيم را بر روي عملکرد دانه داشت و عملکرد بيوماس تاثير مستقيم کمتري بر روي عملکرد دانه داشت. نتايج تجزيه مسير اين تحقيق نشان داد که بدون توجه به هر يک از صفات بيوماس و شاخص برداشت عملکرد دانه افزايش نخواهد داشت.