سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یعقوب راعی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
بهروز اسماعیل پور – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر تراکم سیب زمینی روی لوبیا در تراکم های مختلف آن، آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۴ در اردبیل پیاده گردید . الگوی کاشت روش سری های افزایشی بود . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . فاکتور ها شامل تراکم های ۰، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ بوته در متر مربع سیب زمینی و تراکم های ۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع لوبیا بودند. صفات اندازه گیری شده لوبیا شامل وزن صد دانه، تعداد دانه در نیام، تعداد نیام و شاخه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در واحد سطح بود. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم سیب زمینی از کلیه صفات مربوط به لوبیا کاسته می شود. شدت این کاهش در وزن صد دانه، تعداد نیام و شاخه در بوته بیشتر از سایرین بود. بالاترین وزن صد دانه، تعداد نیام و شاخه در بوته، در تراکم ۲۰ بوته لوبیا حاصل شد. بیشترین عملکرد بیولوژیک و دانه در تراکم ۴۰ بوته لوبیا به دست آمد. اما اختلاف معنی داری بین تراکم های ۳۰ و ۴۰ بوته لوبیا از نظر عملکرد دانه وجود نداشت.