مقاله اثر تراکم بوته و آرايش کاشت بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته و آرايش کاشت بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرايش کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزا عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيض بخش محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مساوات افشين
جناب آقای / سرکار خانم: عسكر مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراکم بوته و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي سينگل کراس ۷۰۴ آزمايشي به مدت دو سال زراعي (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا گرديد. فاکتور اول تراکم بوته شامل چهار سطح (۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۵ هزار بوته در هکتار) و فاکتور دوم آرايش کاشت با دو سطح يک رديفه و دو رديفه بود. نتايج نشان داد که اثر سال بر روي کليه خصوصيات به جز تعداد رديف در بلال و تعداد دانه در هر رديف معني دار بود. بيشترين عملکرد دانه (۷٫۴۳۸ تن در هکتار) در سال دوم برداشت شد. اثر آرايش کاشت نيز بر روي ارتفاع بوته، طول بلال و عملکرد دانه معني دار بود و بيشترين عملکرد دانه از آرايش کشت دو رديفه به ميزان ۷٫۲۳ تن در هکتار بدست آمد. اثر تراکم بوته بر روي کليه صفات مورد بررسي به جز تعداد رديف در بلال معني دار بود و بيشترين عملکرد دانه (۷٫۸۷۲ تن در هکتار) از تراکم ۷۵ هزار بوته در هکتار بدست آمد. اثر متقابل سال × آرايش کاشت نيز معني دار بود و بيشترين عملکرد دانه (۷٫۵۳۷ تن در هکتار) در سال اول و از آرايش کاشت دو رديفه برداشت شد. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که با آرايش کاشت دو رديفه رقابت بين بوته ها کاهش يافته و تراکم ۷۵ هزار بوته در هکتار براي کشت ذرت دانه اي سينگل کراس ۷۰۴ در استان گلستان قابل توصيه مي باشد.