سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا یدوی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
امیر قلاوند – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مجید آقاعلیخانی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
اسکندر زند – استادیار بخش تحقیقات علف های هرز موسسه آفات و بیماری های گیاهی تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و آرایش کاشت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت دانه ای رقم تری وی کراس ۶۴۷ تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی کبوتر آباد اصفهان به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تراکم ذرت با دو سطح ( ۷۴۰۰۰ و ۱۱۱۰۰۰ بوته در هکتار) و الگوی کاشت ذرت با سه سطح (تک ردیفه، دو ردیفه روبرو و دو ردیفه زیگزاگ روی هر پشته ) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و تراکم تاج خروس با چهار سطح ۰، ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر طولی ردیف به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ (LAI)، تجمع ماده خشک (TDM) و سرعت رشد محصول (CGR)، در حضور علف هرز تاج خروس کاهش پیدا کرد، در حالی که افزایش تراکم ذرت ضمن افزایش کلیه صفات مذکور، اثرات رقابتی علف هرز تاج خروس را نیز کاهش داد . به طوری که کاهش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول ذرت در اثر رقابت تاج خروس در تیمارتراکم بالاتر ذرت کمتر از تراکم پایین تر ذرت بود. در بین آرایش های کاشت ذرت نیز آرایش های کاشت دو ردیفه و به ویژه دو ردیفه زیگزاگ باعث افزایش صفات مذکور شد، به طوری که آرایش کاشت های دو ردیفه باعث کاهش اثر رقابتی تاج خروس بر صفات مذکور گردید.