سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت
غلامعباس اکبری – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
اسکندر زند – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران
ایرج اله دادی – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاًثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد . آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش سه نوع آرایش کاشت (تک ردیفه مرسوم روی پشته، تک ردیفه کف جوی که در مرحله چهار تا شش برگی جای جوی و پشته عوض شد و دو ردیفه زیکزاک روی پشته) به عنوان عامل اصلی و چهار سطح تراکم بوته (۶۵۰۰۰، ۷۵۰۰۰، ۸۵۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت تحت تاثیر آرایش کاشت قرار نگرفتند . در بین تراکم های کاشت بهترین تیمار از لحاظ عملکرد دانه و شاخص برداشت تراکم ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار بود . بالاترین عملکرد بیولوژیک در تراکم ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار به دست آمد.