سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد رهنمائیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد
داریوش فتح اله طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

تراکم بوته در واحد سطح مهم ترین جزء عملکرد چغندرقند می باشد. چون علاوه بر اینکه همراه با وزن تک ریشه، عملکرد ریشه را تعیین می کند، نقش بسیار موثری در کنترل دیگر اجزای عملکرد چغندرقند یعنی درصد قند و مواد بوجود آورنده ملاس دارد . در این آزمایش اثر دو فاصله خطوط کاشت (۶۰cm و ۵۰) و سه فاصله بوته روی ردیف (۲۵m و ۲۰ و ۱۵) و در نتیجه شش سطح تر اکم بوته در هکتار بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک کامل تصادفی در طی دو سال مورد بررسی قرار گرفت . بررسی داده ها نشان می دهد که فاصله خطوط کاشت اثر معنی داری بر عمل کرد ریشه و شکر سفید ندارد اما فاصله بوته روی ردیف و اثر م تقابل آن با فاصله خطوط کاشت اثر معنی داری بر روی عملکرد های مذ کور دارند . بهرحال بیشترین عملکرد ریشه و عملکرد شکرسفید در تیمار فاصله خطوط کاشت کاشت ٥٠ فاصله بوته ٢٠ سانتی متر با تر اکم صد هزار بوته در هکتار حاصل گردید.