سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا یدوی – استاد یار گروه زراعت دانشگاه یاسوج
امیر قلاوند – دانشیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
سیف ا.. فلاح – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد
حشمت امیدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و آرایش کاشت ذرت بر کارایی مصرف نور ذرت و تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . در این آزمایش تراکم ذرت با دو سطح ( ۷۴۰۰۰ و ۱۱۱۰۰۰ بوته در هکتار ) و الگوی کاشت ذرت با سه سطح (تک ردیفه، دو ردیفه روبرو و دو ردیفه زیگزاگ روی هر پشته) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و تراکم تاج خروس با چهار سطح ۰، ۴، ۸ و ۱۲ بوته در متر طولی ردیف به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج این بررسی کاهش راندمان مصرف نور ذرت را در شرایط حضور تاج خروس در تراکم ها و آرایش کاشت های مختلف ذرت نشان داد . افزایش تراکم ذرت باعث افزایش راندمان مصرف نور ذرت و تاج خروس شد . آرایش کاشت های دو ردیفه ذرت نیز نسبت به آرایش تک ردیفه ذرت به ترتیب باعث افزایش و کاهش کارایی مصرف نور ذرت و تاج خروس گردید