سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد جواد ثقه الاسلامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
خلیل احمدی بنکدار – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

شنبلیله یکی از گیاهان دارویی است که برخی از دانشمندان خاستگاه آن را ایران می دانند. به منظور تعیین تاریخ کاشت و تراکم بوته مناسب این گیاه در منطقه تربت جام آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ انجام شد . طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. چهار سطح تاریخ کاشت ( ۹اسفند، ۲۹ اسفند، ۲۰ فروردین و ۹اردیبهشت) به عنوان فاکتور اصلی و چهار سطح تراکم (۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور فرعی انتخاب شد . نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تاریخ کاش ت ها ی ۹اسفند و ۹ اردیبهشت بود. همین تیمارها بیشترین و کمترین تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه را نیز داشتند. کاشت دیرتر به دلیل همزمانی مراحل گلدهی و تشکیل دانه با گرما و تاثیر بیشتر بر ساختارهای زایشی نسبت به رویشی سبب شد که کمترین شاخص برداشت مربوط به تار یخ کاشت ۹اردیبهشت باشد . همچنین تاخیر در کاشت از طریق کاهش طول دوره رشد رویشی سبب کاهش معنی دار ارتفاع بوته گردید . در بین تراکم های مختلف تراکم ۴۰ بوته در متر مربع بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد. اثر متقابل تراکم و تاریخ کاشت بر هی چیک از صفات مورد بررسی معنی دار نشد.