سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مسعود ضیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کافی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد شباهنگ – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقات شوری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد قطب علمی گیاهان زراعی ویژه به اجرا در آمد . کرت اصلی شامل چهار سطح تراکم (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ بوته در متر مربع ) و کرت های فرعی شامل تعداد چین (بدون برداشت، یکبار برداشت و دوبار برداشت) بود. در هر چین عملکرد ماده خشک، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، ارتفاع بوته و تعداد شاخه تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تراکم ۳۰ بوته در متر مربع دارای بیشترین عملکرد ماده خشک ، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه است . هم چنین چین اول از نظر عملکرد ماده خشک ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، ارتفاع بوته و تعداد شاخه نسبت به چین دوم برتری داشت و اثر متقابل چین در تراکم نیز در وزن خشک برگ معنی دار گردید . در انتهای فصل رشد و پس از رسیدگی فیزیولوژیکی مشخص گردید که بین سطوح مختلف تراکم از نظر ارتفاع بوته و تعداد شاخه اختلاف معنی داری وجود ندارد و تراکم ۳۰ بوته در متر مربع بهترین تراکم از نظر تولید ماده خش ک، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه بود.