مقاله اثر تراکم بوته و تقسيط کود نيتروژن بر ويژگي هاي کمي کلم تکمه اي، Brassica oleracea var. gemmifera که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته و تقسيط کود نيتروژن بر ويژگي هاي کمي کلم تکمه اي، Brassica oleracea var. gemmifera
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلم تکمه اي
مقاله تراکم بوته
مقاله تقسيط کود نيتروژن
مقاله ويژگي هاي کمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني زاده پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: آذرآبادي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور مطالعه اثر تراکم بوته و تقسيط کود نيتروژنه بر عملکرد کمي کلم تکمه اي رقم Ula De La Halle به صورت کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۱۳۸۷ در شهرستان ميانه اجرا گرديد. تراکم بوته به عنوان فاکتور اصلي در سه سطح شامل ۱٫۳۸، ۱٫۵۸ و ۱٫۸۲ بوته در متر مربع و تقسيط کود نيتروژن به عنوان فاکتور فرعي در دو سطح شامل عرضه کل کود نيتروژن در هنگام نشا کاري و عرضه کود نيتروژن مورد نياز در دو نوبت (نصف کود در هنگام نشاء کاري و نصف ديگر يک ماه پس از نشاکاري) بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده نشان داد که برهم‎کنش تراکم بوته و تقسيط کود نيتروژنه تنها در صفت قطر ساقه معني دار است. هم‎چنين اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ، طول دمبرگ، قطر دمبرگ، وزن دمبرگ، عرض بوته، تعداد تکمه و عملکرد تکمه معني دار بود. با کاهش تراکم بوته، قطر ساقه، قطر دمبرگ و عرض بوته افزايش و با افزايش تراکم بوته، ارتفاع بوته، تعداد برگ، طول دمبرگ، وزن دمبرگ، تعداد تکمه و عملکرد تکمه افزايش يافت. اثر تقسيط کود نيتروژن بر ارتفاع بوته، قطر بوته، قطر دمبرگ و وزن دمبرگ معني دار بود و عرضه کل کود نيتروژن سبب افزايش ارتفاع بوته و قطر ساقه شد.