سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

موسی مسکرباشی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد سلطانی کاظمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید نبی پور – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و رقم بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد روغن کلزا در شرایط دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در چهار تکرار در منطقه گتوند واقع در شمال شرقی خوزستان در سال زراعی ۸۵-۸۴ اجرا گردید. دراین آزمایش تراکم در سه سطح: ۷۰، ۱۰۰ و ۱۴۰ بوته در متر مربع و سه رقم کلزا شامل: RGS، هایولا ۳۳۰ و هایولا ۶۰ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شاخص های فیزاز لحاظ شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک ساقه ، وزن خشک برگ ، اختلاف قابل توجهی بین ارقام وجود دارد . بین سطوح تراکم بوته وتیمارهای ارقام از نظر درصد پروتئین و مقدار پروتئین و درصد روغن و مقدار روغن اختلاف معنی داری وجود داشت . رقم RGS با داشتن درصد پروتئین (۲۸/۱۴) ، عملکرد پروتئین (۷۳/۳۱ گرم در متر مربع)، درصد روغن (۲۱/۳۶)، عملکرد روغن (۵۵/۴۰ گرم در متر مربع ) نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت . تراکم ۸۰ بوته در متر مربع با داشتن بیشترین درصد روغن (۲۱/۴۵)، عملکرد روغن( ۴۸/۶۲ گرم در مترمربع) و درصد پروتئین (۲۷/۶۴۷) بر دو تراکم دیگر برتری ولی در عین حال میزان پروتئین کمتری داشت. ترکیب تیماری برتر این آزمایش رقم RGS در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع با داشتن ۶۱/۰۸ گرم در متر مربع روغن در سطح ۵ درصد احتمال خطا با بقیه ترکیبات تیماری اختلاف معنی داری داشت و به عنوان ترکیب تیماری مناسب پیشنهاد می گردد.