مقاله اثر تراکم بوته و زمان کاشت بر عملکرد کمي و کيفي علوفه و عملکرد بذر شبدر مصري (.Trifolium alexandrinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته و زمان کاشت بر عملکرد کمي و کيفي علوفه و عملکرد بذر شبدر مصري (.Trifolium alexandrinum L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه حرارت خاک
مقاله عملکرد بذر
مقاله عملکرد علوفه
مقاله فيبر خام و پروتئين خام علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوش کام احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: ميراب زاده مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراکم بوته و زمان کاشت بر عملکرد کمي و کيفي علوفه و عملکرد بذر شبدر مصري، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۱۳۸۶-۸۷ در کرج اجرا شد. زمان کاشت بر اساس دماي خاک در چهار سطح (۱۴٫۴، ۱۷٫۷، ۲۲٫۴ و ۲۴٫۷ درجه سانتي گراد) در کرت هاي اصلي و تراکم بوته در چهار سطح (۳۵۰، ۵۰۰، ۷۰۰ و ۸۵۰ بوته در مترمربع) در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که اثر تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، عملکرد بذر، درصد فيبر علوفه و ارتفاع بوته معني دار بود ولي اثر تراکم بوته بر درصد پروتئين علوفه معني دار نبود. مقايسه ميانگين صفات نشان داد که با افزايش تراکم بوته، درصد فيبر خام علوفه کاهش يافت. با افزايش تراکم تا ۷۰۰ بوته در مترمربع، عملکرد علوفه تر و خشک افزايش يافت و در تراکم هاي بالاتر، عملکرد علوفه کاهش معني داري را نشان داد، در حالي که عملکرد بذر تا تراکم ۸۵۰ بوته در مترمربع افزايش داشت. نتايج نشان داد که با تاخير در زمان کاشت (کشت در درجه حرارت هاي بالا)، علمکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، عملکرد بذر، ارتفاع بوته و درصد پروتئين علوفه کاهش ولي درصد فيبر علوفه افزايش يافت.