مقاله اثر تراکم بوته و مرحله تنش آبي بر عملکرد و اجزاي آن در زيره سبز (Cuminum cyminum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته و مرحله تنش آبي بر عملکرد و اجزاي آن در زيره سبز (Cuminum cyminum)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چتر
مقاله وزن هزار دانه
مقاله آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخ زري مقدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر مرحله تنش آبي و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي آن در زيره سبز (Cuminum cyminum)، اين آزمايش در سال زراعي ۸۲-۸۱ در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل اجرا گرديد. در اين آزمايش تيمار مرحله تنش آبي شامل يک بار تنش قبل از گلدهي (تشکيل غنچه)، در زمان گلدهي، در زمان پر شدن دانه و در زمان سخت شدن دانه همراه با آبياري کامل و تيمار تراکم شامل ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ بوته در متر مربع بود. آزمايش به صورت اسپليت پلات بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي با ۳ تکرار اجرا شد. نتايج نشان دادند که تنش اثر بسيار معني داري بر کليه صفات مورد بررسي داشت. حداکثر تعداد چتر در گياه، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد بوته و عملکرد دانه در هکتار به ترتيب با ۴۵/۲۰، ۹۲/۲۰، ۷۷/۲ گرم، ۲۰۳/۱ گرم و ۴/۹۷۲ کيلوگرم مربوط به آبياري کامل بود. تنش آب مخصوصا در اوايل دوره رشد زايشي باعث کاهش تعداد چتر در گياه، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد بوته و عملکرد دانه در هکتار گرديد. با توجه به تاثير کم تنش بر وزن هزار دانه و تعداد دانه در چتر، تاثير تنش بر تعداد چتر در گياه مهمترين عامل کاهش عملکرد دانه بود. تراکم نيز اثر بسيار معني داري بر کليه صفات بجز وزن هزار دانه داشت. تاثير تراکم بوته بر تعداد چتر در گياه، تعداد دانه در چتر، عملکرد بوته و عملکرد دانه در هکتار بسيار زياد بود به طوري که با افزايش تراکم از ۲۵ بوته به ۲۰۰ بوته در متر مربع، تعداد چتر در گياه از ۰۹/۳۰ به ۲/۱۰، تعداد دانه در چتر از ۷/۲۱ به ۹۱/۱۸ و عملکرد بوته از ۷۴۲/۱ به ۵۲۳/۰ گرم کاهش يافت اما عملکرد دانه از ۶/۴۳۵ به ۳/۱۰۴۳ کيلوگرم در هکتار افزايش يافت. اثر متقابل تنش آب × تراکم معني دار نگرديد. اگرچه تفاوت معني داري بين تيمارهاي تنش در زمان پر شدن دانه، تنش در زمان سخت شدن دانه و آبياري کامل و همچنين تراکم ۱۵۰ و ۲۰۰ بوته در مترمربع از نظر عملکرد دانه مشاهده نگرديد اما حداکثر عملکرد از تراکم ۲۰۰ بوته در متر مربع و آبياري کامل بدست آمد.