مقاله اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژيک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئين کوشيا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرايط آبياري با آب شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۳۹ تا ۶۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژيک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئين کوشيا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرايط آبياري با آب شور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوشيا
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد روغن
مقاله عملکرد پروتئين
مقاله گل دهي
مقاله رسيدگي کامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شباهنگ جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژيک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئين کوشيا آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقات شوري دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در بهار سال ۱۳۸۶ به اجرا درآمد. در کرت هاي اصلي تراکم بوته در چهار سطح (۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) و در کرت فرعي برداشت در دو مرحله (رسيدگي کامل و ۵۰ درصد گل دهي) قرار گرفتند. اثر تراکم بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن و عملکرد پروتئين در مرحله رسيدگي معني دار (P£۰٫۰۵) گرديد. در مرحله گل دهي نيز اثر تراکم بر عملکرد علوفه و عملکرد پروتئين معني دار شد. نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين عملکرد ماده خشک، درصد و عملکرد پروتئين بين مرحله رسيدگي کامل و گل دهي وجود داشت. بيشترين عملکرد دانه (۲۵۹۰ کيلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن کوشيا (۳۵۷٫۷ کيلوگرم در هکتار) مربوط به تراکم ۲۰ بوته و کمترين آن مربوط به تراکم ۱۰ بوته در متر مربع بود. بيشترين عملکرد پروتئين (۳۳۹۰ کيلوگرم در هکتار) نيز مربوط به تراکم ۳۰ بوته در متر مربع با برداشت در زمان ۵۰ درصد گل دهي بود. با توجه به نتايج به دست آمده جهت حصول حداکثر عملکرد کيفي بهتر است تراکم ۳۰ بوته در متر مربع اعمال شود و علوفه کوشيا در زمان ۵۰ درصد گل دهي برداشت شود. جهت توليد دانه و روغن در شرايط آب و هوايي مشهد بهترين تراکم ۲۰ بوته در متر مربع بود.