سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشنگ رحمتی – دستیار علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور قصرشیرین
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
پیام پزشکپور – محققین مرکز و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سعید نورمحمدی – محققین مرکز و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تراکم بوته و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر ویژگیهای رشد رویشی ذرت دانه ای (zeamays L. ) رقم S.C704 آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در منطقه طرهان کوهدشت لرستان با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید . مقادیر صفر، ۱۶۰ ، ۲۰۰ و ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به عنوان فاکتور اصلی و تراکم های ۶/۵، ۷ و ۷/۵ بوته در مترمربع به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. فاصله بین ردیف ۷۵ سانتی متر منظور گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش میزان نیتروژن تفاوت معنی داری بین سطوح نیتروژن خالص در مورد قطر بلال وجود نداشت . کمترین میزان قطر بلال مربوط به کمترین سطح کود نیتروژن بود . ارتفاع نهایی بوته تحت تأثیر کود نیتروژن قرار نگرفت . با افزایش میزان نیتروژن قطر ساقه و ارتفاع بلال از سطح زمین افزایش یافت. با افزایش تراکم بوته، قطر بلال، کاهش یافت. با افزایش میزان کود نیتروژنه ارتفاع بلال از سطح زمین افزایش یافت . بالاترین میزان ارتفاع بلال (۱۳۳/۶ سانتی متر) از میزان ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد . با افزایش میزان نیتروژن قطر ساقه افزایش یافت و بین تیمارهای نیتروژن تفاوت بسیار معنی داری وجود داشت. با افزایش تراکم بوته قطر ساقه کاهش یافت و بالاترین میزان قطر ساقه از تراکم ۶/۵ بوته در مترمربع به دست آمد . بالاترین قطر بلال از کمترین تراکم بوته به دست آمد که با تراکم ۷/۵ بوته در مترمربع تفاوت معنی داری داشت . محاسبه ضرایب همبس تگی ساده برای ویژگی های مورد بررسی مشخص نمود که قطر چوب بلال ، قطر بلال ، تعداد برگ در بوته ، ارتفاعبلال همبستگی مثبت و معنی داری با عمکرد دانه دارد.