سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر طغرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان- دانشکده کشاورزی
امیرحسین شیرانی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان- دانشکده کشاورزی
سید علیرضا ولد آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان- دانشکده کشاورزی
آرش والافر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان- دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته در سه سطح ۶ ، ۸ و ۱۰ بوته در متر مربع و میزان نیتروژن خالص در چهار سطح ۱۸، ۶۸، ۱۱۸ و ۱۶۸ کیلوگرم در هکتار بر درصد و عملکرد اسانس و عم لکرد بیولوژیک گیاه نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی فیض آباد قزوین در سال ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که اثر تراکم بر میزان عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود، به طوری که بیشترین عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک در تراکم ۱۰ بوته در متر مربع مشاهده شد. اثر تراکم بوته بردرصد اسانس معنی دار نبود . نتایج به دست آمده نشان داد که اثر میزان نیتروژن بر رشد گیاه معنی دار بود، به طوری که که بیشترین عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک مربوط به کاربرد ۱۶۸ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بود . بیشترین درصد اسانس نیز مربوط به کاربرد ۱۱۸ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بود . بیشترین عملکرد بیولوژیک از تراکم ۱۰ بوته در متر مربع به همراه مصرف ۱۶۸ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با میانگین ۱۹۱۷۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. علاوه بر این، بیشترین عملکرد اسانس نیز با میانگین ۴۳/۴۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار مذکور بود.