سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد سیدرحمانی – کارشناس ارشد صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان آذربایجان غربی
حمد اله کاظمی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
مینو طایفه نوری –

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تراکم های مختلف کاشت و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم دوروم ، آزمایشی در سال ۱۳۸۲ در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بر روی رقم سیمره در چهار تراکم کاشت ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ بوته در متر مربع در دو حالت کنترل یا عدم کنترل علف های هرز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد . نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثرات تراکم های کاشت و علف های هرز ، بر روی عملکرد دانه و اجزای آن معنی دار است . مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه نشان د اد که با افزایش تراکم گندم دوروم در واحد سطح ، تعداد سنبله در متر مربع افزایش یافت ولی تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه کاهش یافت . همچنین با افزایش تراکم ، گندم دوروم بهتر توانست با علف های هرز رقابت کرده و عملکرد دانه آن افزایش یافت که بیشترین عملکرد دانه نیز در تراکم ۶۰۰ بوته با تولید ۵۴۰/۸ گرم در متر مربع به دست آمد . ولی با افزایش تراکم به ۷۰۰ بوته در متر مربع، عملکرد دانه کاهش یافت که این میزان کاهش معنی دار نبود. در نهایت مشخص شد که افزایش تراکم کاشت گندم سیمره تا ۶۰۰ بوته در متر مربع، قابلیت رقابت آن را با علف های هرز، افزایش می دهد.