سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا اصغری پور – دانشگاه زابل
محمد حسن راشد محصل – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۳ در شیروان به منظور بررسی اثرات سه تراکم گیاهی ( ۳۰ ، ۹۰ و ۱۵۰ گیاه در متر مربع ) و سه مقدار کود نیتروژن ( ۵۰ ، ۱۵۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار ) بر استقرار نهایی گیاه، عملکرد ساقه، مقدار الیاف ساقه و عملکرد الیاف انجام شد. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده با سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در نظر گرفته شد . به علت افزایش رقابت بین گیاهان برای جذب نور در بیشتر ین تراکم و بیشترین فراهمی نیتروژن تعداد بیشتری از گیاهان در اثر پدیده خود تنکی تلف شدند. بیشترین عملکرد ساقه، برگ و گل آذین در تراکم ۱۵۰ گیاه در متر مربع زمانیکه ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به کار رفت ، به دست آمد . با وجود اینکه خود تنکی در کمترین تراکم گیاهی مشاهده نشد، اما عملکرد ماده خشک بالای سطح خاک در این تراکم کم بود. ماده خشک اندامهای هوایی، با افزایش تراکم گیاهی و فراهمی نیتروژن افزایش یافت. مقدار الیاف در ساقه در تراکم میانی و کمترین مقدار نیتروژن بیشترین بود ، گرچه عملکرد الیاف در بیشترین تراکم گ یاهی و کود نیتروژن به حداکثر رسید . بررسی مقدار الیاف در نواحی مختلف ساقه نشان داد که تقریباً ۳۱/۷% الیاف در بخش تحتانی،۲۱/۴% در بخش میانی و تنها ۹/۹% الیاف در بخش فوقانی قرار داشت.