سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهری اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سید علیرضا ولدآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
حسین علی آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

این تحقیق به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل دور آبیاری ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر و تراکم گیاهی به ترتیب با ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ گیاه در متر مربع بودند . نتایج نشان داد که اثر تراکم گیاهی و تنش کم آبی بر تعداد شاخه فرعی ، تعداد برگ ، تعداد آکن ، وزن خشک برگ و ساقه و طول ریشه معنی دار و بر ارتفاع گیاه و قطر ریشه معنی دار نبود. تنش کم آبی بر عملکرد بیولوژیک کاسنی تاثیر معنی دار داشته و آن را به شدت کاهش داد . بیشترین تعداد شاخه فرعی ، تعداد برگ ، تعداد آکن در ساقه ، تعداد آکن کل، ارتفاع گیاه ، قطر و طول ریشه، عملکرد بیولوژیک و وزن خشک برگ و ساقه در شرایط آبیاری ۵۰ میلی متر تبخیر به دست آمد. بیشترین ارتفاع گیاه، قطر ریشه، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک برگ در ساقه به تراکم ۱۵ گیاه در متر مربع و بیشترین تعداد آکن در شاخه فرعی ، تعداد شاخه فرعی ، تعداد آکن در ساقه اصلی، تعداد آکن و تعداد برگ به تراکم ۶ بوته در متر مربع تعلق داشت.