سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زینب عنافجه – دانش آموختگان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
قدرت اله فتحی – استاد گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
خلیل عالمی سعید – استادیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
محمدحسین قرینه – استادیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف علف هرز خردل وحشی بر متغیر های کیفی کلزا (Brassica napus L.) آزمایشی با آرایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شد . تیمارهای آزمایشی از ترکیب ۲ فاکتور تراکم بوته خردل وحشی در ۵ سطح (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۳۵ بوته در مترمربع ) به عنوان فاکتور اصلی و تراکم بوته کلزا در ۳ سطح (۶۰، ۸۰، و ۱۰۰ بوته در مترمربع ) به عنو ان فاکتور فرعی تشکیل شدند . نتایج نشان داد که افزایش تراکم خردل باعث کاهش عملکرد پروتئین، درصد و عملکرد روغن گردید ولی درصد پروتئین را افزایش داد . بنابراین، افزایش تراکم خردل وحشی همانند یک تنش بیولوژیکی سبب افزایش محتوای پروتئین دانه گردید.