سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام زارعی – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی شهرستان شوش دانیال
حمید شمسی – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی شهرستان شوش دانیال
محمد جعفر آفرین رعیت – کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوش دانیال

چکیده:

به منظور تعیین بهترین تر اکم والگوی کاشت رقم ٥٤٠ ذرت ، آزمایشی با دو عامل تر اکم و الگوی کاشت به صورت کرت خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی بن معلاء‐ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوش دانیال واقع در شمال استان خوزستان در تابستان سال ١٣٨٤انجام گرفت . سه الگوی کاشت یک ردیفه ٧٥ سانتی متری، دوردیفه ٧٥ سانتی متری و یک ردیفه ٦٠ سانتی متری در کرت های اصلی و سه سطح تراکم ۱۱۱۱۰۰، ۹۵۲۰۰ و ۸۳۳۰۰ بوته در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفتند . نتایج تحقیق نشان داد که تر اکم والگوی کاشت تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه داشتند و بیشترین تراکم و الگوی کاشت یک ردیفه ٧٥ سانتی متری دارای عملکرد بیشتری نسبت به سایر تیمارها (۹۷۸/۶۴ کیلوگرم ) بودند. تراکم و الگوی کاشت تاثیر معنی داری بر اجزای عمل کرد نداشتند . تر اکم و الگوی کاشت تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته نداشتند ولی با افزایش تر اکم بر ارتفاع بوته افزوده شد . با افزایش تر اکم بر رطوبت دانه در هنگام برداشت افزو ده شد ، همچنین الگوی کاشت تاثیر معنی داری بر رطوبت دانه داشت و الگوی کاشت ٦٠ سانتی متری دارای کمترین رطوبت دانه در هنگام برداشت بود.