مقاله اثر تراکم و زمان نسبي سبز شدن علف هرز تاتوره (.Datura stramonium L) بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چيتي (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم و زمان نسبي سبز شدن علف هرز تاتوره (.Datura stramonium L) بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چيتي (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاتوره
مقاله لوبياچيتي
مقاله تداخل
مقاله تراکم
مقاله زمان نسبي سبز شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: جامي الاحمدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاتوره يکي از علف هاي هرز مهم مزارع لوبيا در ايران است. به منظور بررسي تاثير تراکم و زمان نسبي سبز شدن اين علف هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبياي چيتي، آزمايشي در سال ۱۳۸۵ در مزرعه ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي خمين، بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل چهار تراکم (۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ بوته در متر مربع) علف هرز تاتوره و سه زمان نسبي سبز شدن آن (همزمان با لوبيا، سبز شدن در مرحله اولين سه برگچه اي لوبيا و سبز شدن در مرحله سومين سه برگچه اي لوبيا) به همراه تيمار شاهد عاري از علف هرز بود. نتايج حاکي از تاثير معني دار فاکتورهاي آزمايش بر کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا بود. در اين ميان تاثير زمان نسبي سبز شدن تاتوره مهمتر از تراکم آن بود. در بالاترين سطح تراکم تاتوره عملکرد لوبيا در زمان هاي اول، دوم و سوم سبز شدن علف هرز به ترتيب ۵۲، ۴۷ و ۲۳ درصد کاهش يافت. از ميان اجزا عملکرد لوبيا، تعداد غلاف در بوته، و وزن ۱۰۰ دانه بيشترين تاثير را از رقابت تاتوره پذيرفت ولي تعداد دانه در غلاف لوبيا تحت تاثير رقابت تاتوره قرار نگرفت. اثر متقابل بين فاکتورهاي آزمايش معني دار بود و با افزايش زمان نسبي سبز شدن تاتوره، از شدت تاثير تراکم آن کاسته شد بطوري که در سومين زمان سبز شدن، تاثير تراکم تاتوره بر اغلب اجزا عملکرد غير معني دار بود. بطورکلي نتايج آزمايش نشان دهنده حساسيت شديد عملکرد دانه لوبيا به تداخل همزمان تاتوره حتي در تراکم هاي کم بود.