سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
پیمان عزتی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدحسین لباسچی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین علی آبادی فراهانی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

برای بررسی اثر تراکم و سال این آزمایش در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در سالهای ۸۲-۸۱ انجام گرفت. از طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار استفاده شد . تیمارهای تراکم عبارت از ۱۰۰۰۰۰، ۶۷۰۰۰، ۵۰۰۰۰، ۴۰۰۰۰، و ۳۳۰۰۰ بوته در هکتار بودند . نتایج عملکرد ماده خشک سال اول نشان داد که تیمارهای مختلف تراکم در سال اول تفاوت معنی دار داشتند . بیشترین میزان ماده خشک در تیمار ۴ بوته در مترمربع با میانگین ۸۵۵۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد . عملکرد ماده خشک سال دوم تیمارهای مختلف تراکم تفاوت معنی دار داشتند . تجزیه مرکب نتایج عملکرد ماده خشک برداشت بادرنجبویه در دو سال متوالی نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف در طی دو سال آزمایش بود . بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار کمترین تراکم (۳/۲ بوته در مترمربع ) با ۷۴/۲ سانتیمتر و ک مترین آن مربوط به تیمار ۱۰ بوته در مترمربع با ۷۱/۴ سانتیمتر بود . درصد اسانس سال اول و دوم در تیمارهای مختلف تراکم با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند. تجزیه مرکب درصد اسانس آزمایش نشان داد که تفاوت معنی دار اسانس تولیدی در سالهای اول و دوم بود . مقایسه میانگین درصد اسانس در سال اول (۰/۱۴۱ درصد) با سال دوم (۰/۲۴۶ درصد ) نشان دهنده افزایش زیادی درصد اسانس در سال دوم بود. عملکرد اسانس سال اول و دوم در تیمارهای مختلف تراکم با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان نداد . نتایج تجزیه مرکب عملکردها و اسانس بین سالهای مختلف نشان دهنده تفاوت معنی دار در بین سالهای اول و دوم آزمایش بود. بیشترین میزان میانگین عملکرد اسانس مربوط به سال ۸۲ با ۱۹۳۸۰ گرم در هکتار و کمترین میانگین عملکرد اسانس مربوط به سال ۸۱، ۱۱۰۷۰ گرم در هکتار بود.