سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد جوادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
محمد حسن راشد محصل – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی آذری نصر آباد – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند
غلامرضا زمانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تر اکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای آزمایشی در سال ۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . فاکتور های مورد مطالعه شامل چهار رقم سپیده، محلی سراوان، پیام و کیمیا و سه تر اکم ۱۰۰، ۱۸۰ و ۲۶۰ هزار بوته در هکتار بودند . نتایج نشان داد که رقم محلی سراوان به دلیل داشتن حد اکثر ماده خشک کل (TDM)، شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) نسبت به دیگر ارقام برتر بود اما بالاترین نسبت سطح برگ (LAR) و سطح و یژه برگ (SLA) به ترتیب از رقم کیمیا و پیام بدست آمد . با افزایش تر اکم کلیه پارامترهای رشدی فوق بجز سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص افزایش یافت . بیشترین سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص از پایین ترین تر اکم حاصلشد. از نتایج بدست آمده همانطور که انتظار می رفت حد اکثر عمل کرد دانه از رقم محلی سراوان با تراکم ۲۶۰ هزار بوته در هکتار بدست آمد.