سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نوشین بوستان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور برر سی اثر تراکم های مختلف بر سه رقم ذرت علوفه ای آزمایشی در سال زراعی ۸۵ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان اجراء گردید . این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و چهار تکرار انجام گرفت . فاکتورهای این آزمایش شامل تراکم با چهار سطح D1=180، D2=120، D3=90،D4=70 هزار بوته در هکتار) و رقم با سه سطح (V1=NS504، V2=TC647،V3=KS704) بود. نتایج این تحقیق نشان داد اثر تراکم های مختلف بر عملکرد علوفه تر ، ارتفاع گیاه ، ارتفاع تا بلال و سطح برگ در سطح احتمال ۱در صد و طول برگ و قطر ساقه د ر سطح احتمال ۵درصد معنی دار گردید . در بین تراکمهای مورد بررسی تراکم ۱۲۰ هزار بوته در هکتار با فاصله بین ردیف ۷۰ و بین بوته ۱۶ سانتی متر با عملکرد کل ۷۱/۶۹ تن در هکتار نسبت به سایر تراکمها برتری نشان داد. اثر ارقام مختلف بر عملکرد علوفه تر، ارتفاع گیاه، ارتفاع تا بلال و مساحت برگ در سطح احتمال ۱درصد و با طول برگ ، عرض برگ ، قطر ساقه و تعداد برگ در سطح احتمال ۵درصد معنی دار شد . رقم KSC704 به دلیل خصوصیات برتر ژنتیکی و طول دوره رشد بیشتر نسبت به سایر ارقام برتر بود به طوریکه از این رقم عملکرد کل ۷۳/۴۵ تن در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد مربوط به رقم NS504 با عملکرد ۶۰/۵۹ تن در هکتار بود . اثر متقابل تراکم و ارقام مختلف بر هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دار نشد . در بررسی شاخص های رشد ، شاخص سطح برگ ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی رقم KSC704 نسبت به سایر ارقام بر تر بود . در بین تراکمهای مورد بررسی از نظر شاخص سطح برگ ، سرعت رشد نسبی و محصول تراکم ۱۲۰ هزار بوته در هکتار به دلیل تولید سطح بیشتر و وزن خشک بالاتر نسبت به سایر تراکمها برتر بود.