سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام ابرازه – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی رحیمی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد . عوامل مورد مطالعه شامل تراکم کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح ۷۰۰۰۰- ۸۵۰۰۰- ۱۰۰۰۰۰ بوته در هکتار ، فاصله بین ردیف به عنوان عامل فرعی در سه سطح ۷۰-۷۵-۸۰ سانتی متر و الگوی کاشت به عنوان عامل فرعی فرعی با دو سطح کشت تک ردیفه و دو ردیفه در نظر گرفته شد.. نتایج به دست آمده نشان داد، اثر تراکم بر عملکرد دانه، وزن بلال، وزن صد دانه و تعداد دانه در ردیف معنی دار بوده، تاثیر تراکم کاشت بر تعداد ردیف در بلال معنی دار نبود. و تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار بیشترین تاثیر را بر صفات فوق الذکر داشت. تاثیر فاصله بین ردیف بر عملکرد دانه، وزن بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن صد دانه معنی دار نبوده ولی بر تعداد ردیف در بلال اثر معنی داری داشت. فاصله بین ردیف ۷۵ سانتی متر بیشترین تاثیر را بر تعداد ردیف در بلال نشان داد. بیشترین مقدار عملکرد دانه در بوته و تعداد دانه در ردیف از تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار و فاصله بین ردیف ۷۰ سانتی متر به دست آمد . کمترین مقدار دو صفت مذکور از تراکم ۱۰۰۰۰۰ بوته در هکتار و فاصله بین ردیف ۷۰ سانتی حاصل شد