مقاله اثر تراکم کشت مولدين کپور دريايي (.Cyprinus carpio L) بر ميزان بازماندگي و برخي شاخص هاي رشد لاروي و بچه ماهيان در استخرهاي خاکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم کشت مولدين کپور دريايي (.Cyprinus carpio L) بر ميزان بازماندگي و برخي شاخص هاي رشد لاروي و بچه ماهيان در استخرهاي خاکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازماندگي
مقاله تراکم
مقاله رشد
مقاله کپور دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغفلكي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شالويي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: ايري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در يک دوره ۵ ماهه از فروردين تا مرداد ۱۳۸۵ در مركز تكثير و پرورش ماهيان استخواني (كلمه سيجوال، در ۵ كيلومتري شرق بندرتركمن) انجام شد. اثر تراکم کشت مولدين کپور دريايي Cyprinus carpio بر برخي معيارهاي رشد لاروي و بچه ماهي تا وزن حدود ۱۰-۸ گرمي در استخرهاي خاکي در چهار تيمار ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۰۰، ۲۵۰ مولد در هکتار (به ترتيب تيمار ۱ تا ۴) تعيين گرديد. استخرها توسط كود حيواني از نظر غذاي زنده غني سازي شدند. مولدين پس از تزريق در تراکم هاي ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰ قطعه مولد در هکتار با نسبت ۲ به ۱ مولد نر به ماده به استخرها معرفي شدند. نمونه برداري از لارو و بچه ماهيان هر ۱۵ روز يك بار صورت گرفت و در هر نمونه برداري تعداد ۱۰۰ عدد ماهي از هر استخر صيد و در مورد هر ماهي برخي فاکتورهاي رشد و ميانگين وزن و طول محاسبه شد. ميانگين وزن انفرادي بچه ماهيان انگشت قد در آخر دوره پرورش در ۴ تيمار به ترتيب ۲۳/۰±۶۴/۸، ۳۸/۰±۶۵/۸، ۵۲/۰±۹۷/۹ و ۶۶/۰±۴۵/۸ گرم محاسبه گرديد. بين تيمار سوم (با تراکم ۳۵۰ قطعه مولد در هکتار) با ساير تيمارها از نظر وزن و ضريب چاقي اختلاف معني دار آماري مشاهده شد (۰۵/P£۰) معيار ضريب چاقي در لارو ماهيان در تيمارهاي مختلف اختلاف معني داري نداشت (۰۵/P£۰). در ارتباط با بچه ماهيان، اين اختلاف بين تيمار سوم با ساير تيمارها معني دار بود (05/P£۰). بين تيمارها در بچه ماهيان انگشت قد نرخ رشد ويژه اختلاف معني داري نشان نداد (۰۵/P≥۰). لارو و بچه ماهيان پرورش يافته در تيمار سوم با تراکم ۳۵۰ قطعه مولد در هکتار، رشد بالاتري نسبت به لارو و بچه ماهيان پرورش يافته در ديگر تراکم ها داشتند. تراکم مولدين برروي بقاء لارو و بچه ماهيان کپور دريايي اختلاف معني داري را نشان نداد (۰۵/P£۰).