مقاله اثر تراکم گياه و الگوي کاشت بر رشد و خصوصيات گل گلايول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر تراکم گياه و الگوي کاشت بر رشد و خصوصيات گل گلايول
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله طرح کاشت
مقاله گلايول
مقاله گل بريده
مقاله گلدهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش اثر کاشت پداژه در فواصل ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتي متر در دو طرح کاشت مربع و مثلث بر رشد و گلدهي گلايول (رقم وايت فرندشيپ) مورد بررسي قرارگرفت. آزمايش بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با چهار تکرار (هر تکرار شامل يک کرت به ابعاد ۵/۱× ۱متر) طرح ريزي گرديد. نتايج نشان دادند با کاشت پداژه در طرح مربع و فاصله ۲۰ سانتي متر ارتفاع ساقه گلدهنده بطور معني داري بيشتر از کاشت پداژه در فاصله ۱۵ و ۲۵ سانتي متر در هر دو طرح مثلث و مربع بود. نسبت طول قسمت گلدهنده به ارتفاع ساقه در فاصله کاشت ۲۵ سانتي متر و طرح مربع بطور معني داري بيشتر از فاصله کاشت ۱۵ سانتي متر بود. بيشترين تعداد شاخه هاي گل بريده غير اقتصادي در فاصله کاشت ۱۵ سانتي متر و در هر دو طرح مربع و مثلث توليد گرديد و افزايش فاصله کاشت موجب کاهش اين شاخص در هر دو طرح کاشت گرديد. در هر دو طرح کاشت مربع و مثلث افزايش فاصله کاشت موجب کاهش تعداد پداژه هاي جديد گرديد و بيشترين تعداد پداژه در طرح کاشت مثلث و فاصله کاشت ۱۵ سانتي متر توليد گرديد. طرح کاشت و فاصله کاشت پداژه تاثير معني داري بر قطر پداژه هاي جديد و هم چنين وزن، تعداد و قطر پداژک ها، نسبت تعداد گلچه به ارتفاع ساقه گل دهنده، تعداد و طول و عرض برگ، قطر ساقه نداشتند.