سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قدرت اله فتحی – دانشیار گروه زراعت، دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان
گر –

چکیده:

تراکم گیاهی از طریق تغییر در رشد رویشی وبهره وری از عوامل محیطی بر عملکرد دانه ماش تاثیر میگذارد. این تغییرات در بهار سال زراعی۱۳۸۳ در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم وفنون کشاورزی خوزستان واقع درملاثانی، شمال شرقی اهواز با طرح بلوکهای کامل تصادفی وبه صورت فاکتوریل با چهار تکرار بررسی گردید. فاکتور اول شامل چهار فاصله کاشت (۱۰،۱۵،۲۰ و ۲۵ سانتیمتر) وفاکتور دوم شامل سه رقم ماش (گوهر، ِِVC1973A وNM92) بود. نتایج نشان میدهد که بیشترین عملکرد دانه با تراکم ۱۳/۳بوته در متر مربع و با فاصله بوته ۱۵ سانتیمتر (۳۰۱۰/۱ کیلوگرم در هکتار) و با رقم VC1973A2976/4 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه با تراکم ۲۰ بوته در متر مربع به فاصله ۱۰ سانتیمتر (۲۶۴۵/۲کیلوگرم در هکتار) و با رقم گوهر (۲۲۵۷/۱کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. از بین اجزای عملکرد دانه، تعداد غلاف در متر مربع بیشتر از سایر اجزاء،افزایش عملکرد دانه را توجیهمیکند. افزایش یا کاهش تراکم هردو عامل محدود کننده ی عملکرد دانه ی ماش محسوب میشوند .افزایش تراکم باعث زیاد شدن رقابت بین گونه ای وکاهش تراکم سبب عدم دستیابی به پتانسیل گیاهی میشود. لذا انتخاب تراکم مناسب گیاهی ( ۱۳/۳ بوته در متر مربع) با توجه به ارقام ماش (VC1973A یاNM92)در شرایط مشابه با آزمایش حاضر میتواند مناسب باشد.