سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
میر ناصر سیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تراکم گیاهی برعملکرد و روند رشد ارقام گندم پاییزه ، آزمایشی در فصل زراعی ۱۳۸۴ درمزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار پیاده گردید . فاکتورهای مور بررسی ر ا ارقام گندم در چهار سطح (آذر، سرداری ، Frankia و Trakia) با تراکم های ( ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ بذر در متر مربع) تشکیل می داد. نتایج نشان داد که عملکرد دانه ارقام گندم تحت تاثیر تراکم های مختلف در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. مقایسه میانگین هانشان داد که با افزایش تراکم، عملکرد افزایش یابد. کمترین عملکرد به تراکم ۴۰۰ بذر و بیشترین آن درتراکم ۵۵۰ بذردر متر مربع به دست آمد . در بین ارقام مورد بررسی ، بیشترین عملکرد دانه به رقم اذر با عملکردی معادل ۱۵۹/۶ گرم در متر مربع (۱/۵۹۶ تن در هکتار ) و کمترین آن به رقم Frankia تعلق داشت . با افز ایش تراکم میزان بیوماس کل در واحد سطح بیشتر می گردد ولی مقدار ان در تمامی ارقام مورد استفاده یکسان نیست به طوری که بیشترین میزان تجمع ماده خشک کل به رقم آذر در تراکم ۵۰۰ بذر در متر مربع ( ۴۲۳ گرم بر متر مربع) و کمترین ان به رقم Frankia در تراکم ۴۰۰ بذر در م تر مربع ( ۳۴۶ گرم در متر مربع ) تعلق داشت . روند مشابهی نیز در دیگر شاخص های رشدی از جمله سرعت رشد محصول مشاهده گردید. رقم اذر درتراکم ۵۰۰ بذر در متر مربع حداکثر مقادیر ماده خشک کل، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه را به خوداختصاص داد.