سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد آرمین – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد سبزوار
محمد حسن راشد محصل – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
سارا کریمی یزدی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد سبزوار,

چکیده:

به منظور بررسی اثر تر اکم گیاهی و دفعات کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (Pimpinella amisum) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. این آزمایشبه صورت فا کتوریل در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی با ٤ تکرار انجام شد. در ا ین تحقیق دو عامل تر اکم گیاهی با ٣ سطح (۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ بوته در مترم ربع) و دفعات کنترل علف ها ی هرز با ٤ سطح (بدون کنترل (WO)، یکبار کنترل ٣ هفته بعد از سبز شدن (W1) ، دو بار کنترل ۳ و ۶ هفته بعد از سبز شدن (W2) و سه بار کنترل ۳، ۶ و ۹ هفته بعد از سبز شدن ،(W3) ، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش تراکم گیاهی عملکرد افزایش پیدا کرد. همچنین افزایش تراکم باعث کاهش تعداد شاخه جانبی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه و شاخص برداشت شد . افزایش سطوح کنترل علف های هرز سبب افزایش عمل کرد گردید. تعداد شاخه جانبی، تعداد چتر در هر بوته، تعداد دانه در هر چتر، وزن هزار دانه و شاخص برداشت با افزایش سطوح کنترل علف های هرز افزایش پیدا کرد. نتایج حاصل نشان داد که در شرایط اکولوژیکی مشهد گیاه انیسون می تواند با تر اکم ١٨٠ بوته در مترمربع و دو بار کنترل علف های هرز ٣ و ٦ هفته بعد از سبز شدن عملکرد مطلوب را در واحد سطح تولید کند.