سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خوجوی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم گیاهی و زمان مصرف کود تیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی در سال زراعی ،۸ ، ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت . گرفت.آزمایش به صورت کرتهای خرد شده ، با ۴ سطح تراکم بوته ( ۶ ۱۰ و ۱۵ بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور اصلی وتوزیع کود نبتروژن در ۵ مرحله رشد گیاه (مرحله کاشت، مرحله ۴ تا ۶ برگی، مرحله ظهور گل آذین نر، مرحله ظهور گل آذین ماده ومرحله شروع پر شدن دانه ) به عنوان فاکتور فرعی و بر مبنای طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با افزایش تعداد بوته در و احد سطح عملکرد بیولوژیکی افزایش می یابد ؛ اگر چه تفاوت معنی داری بین سطوح مختلف تراکم گیاهی دیده نشده است .این اختلاف معنی دار مربوط به تفاوت بین زمان های مصرف کود نیتروژن بود. لذا مصرف این کود در مراحل رشد زایشی گیاه(ظهور گل آذین نر و ماده ) باعث افزایش عملک رد دانه می شود. حداکثر عملکرد ( ۵۴ تن در هکتار) با مصرف نیتروژن در زماتن ظهور گل آذین نر به دست آمد.