مقاله اثر تركيبات خاك بر رشد و راندمان نهال سرو نقره اي و زربين در نهالستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۷ منتشر شده است.
نام: اثر تركيبات خاك بر رشد و راندمان نهال سرو نقره اي و زربين در نهالستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زربين
مقاله زي توده
مقاله سرو نقره اي
مقاله شاخص بنيه نهال
مقاله شاخص کيفيت نهال
مقاله مواد آلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بهبود رشد و عملكرد نهال هاي سوزني برگ سرو نقره اي (Cupressus arizonica) و زربين (C. sempervirens var. horizantalis) در تركيبات متفاوت مواد آلي در نهالستان كلوده آمل صورت پذيرفت. بذرها در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار در گلدان هاي پلاستيكي و تيمارهاي مختلف خاك شامل ١) خاك رايج نهالستان (شاهد)، ٢) خاك شاهد: كود دامي (۱:۵)، ۳) خاک شاهد: خاک برگ (۱:۵)، ۴) خاک شاهد: کود دامي: خاک برگ (۱:۱:۵) كاشته شد. نتايج بعد از يك سال نشان داد كه در هر دو گونه نهال هاي رشد يافته در تيمار ٤، داراي بيشترين ميزان رشد اندام هوايي، قطر يقه، شاخص بنيه نهال، وزن خشك اندام هوايي، وزن خشك ريشه، وزن خشك كل و شاخص كيفيت نهال بود. در اغلب صفات مورد بررسي سرو نقره اي پاسخ بهتري نسبت به زربين نشان داد. از نتايج اين تحقيق استنتاج مي شود كه مواد آلي سبب افزايش مشخصه هاي رشد و زي توده نهال دو گونه مورد مطالعه گرديده است. پيشنهاد مي شود در نهالستان هاي جنگلي جهت ارتقاي ميزان عملكرد و بهبود شاخص كيفيت نهال، به شرايط فيزيكي – شيميايي خاك بستر كاشت، توجه ويژه اعمال شود.