مقاله اثر تركيب پلي آميني tdmtn بر آپوپتوزيس نورونهاي حركتي در قطعات كشت شده نخاع موش بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر تركيب پلي آميني tdmtn بر آپوپتوزيس نورونهاي حركتي در قطعات كشت شده نخاع موش بالغ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوزيس
مقاله نورون حركتي
مقاله نخاع
مقاله موش
مقاله tdmtn

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثرات (tdmtn) N, N, N´, N´-tetrakis (2-aminoethyl) 2, 2-dimethylpropane-1, 3-diamine به عنوان يك تركيب پلي آميني بر آپوپتوزيس نورون هاي حركتي قطعات نخاع موش بالغ.
مواد و روش ها: بخش سينه اي نخاع موش بالغ به وسيله دستگاه قطعه كننده بافت به قطعات ۴۰۰ ميكروني بريده و براي ۶ ساعت در حضور و عدم حضورtdmtn  كشت شد. براي ارزيابي جنبه هاي مورفولوژيكي آپوپتوزيس در نورون هاي حركتي، رنگ آميزي فلوئورسنت با استفاده از پروپيديوم آيودايد و هوخست ۳۳۳۴۲ انجام شد و جهت تشخيص ظهور فراگمنتهاي نوكلئوزومي DNA در قطعات كشت شده، الكتروفورز ژل آگارز مورد استفاده قرار گرفت. آناليز آماري داده ها از طريق آناليز واريانس(ANOVA)  يكطرفه و آزمون Tukey براي تجزيه و تحليل داده ها به كار برده شد.
يافته ها: پس از گذشت ۶ ساعت از كشت قطعات نخاع، نورونهاي حركتي نشانه هاي مورفولوژيكي مشخص آپوپتوزيس شامل چروكيدگي سلول، متراكم شدن هسته و كروماتين را به نمايش گذاشتند. همچنين DNA استخراج شده از قطعات كشت شده براي ۲۴ ساعت، فراگمنت هاي نوكلئوزومي DNA را بر روي ژل آگارز نشان داد. بعد از ۶ ساعت در محيط كشت،tdmtn  توانست آپوپتوزيس را در نورون هاي حركتي مهار و قابليت حيات اين نورونها را در شاخهاي شكمي به طور معني داري (P<0.01) افزايش دهد.
نتيجه گيري: تركيب پلي آميني tdmtn به احتمال با خاصيت كليت كنندگي كلسيم خارج سلولي توانست آپوپتوزيس را در نورونهاي حركتي مهار و قابليت حيات آنها را افزايش دهد.