مقاله اثر ترکيب نوسکاپين و افلوکساسين بر روي استافيلوکوک اورئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر ترکيب نوسکاپين و افلوکساسين بر روي استافيلوکوک اورئوس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوکوک اورئوس
مقاله نوسکاپين
مقاله افلوکساسين
مقاله مقاومت چند دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاري عبدالعزيز
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: پمپ NorA در ايجاد مقاومت استافيلوکوک اورئوس نسبت به آنتي بيوتيک هاي فلوروکينولون از جمله افلوکساسين به واسطه خروج دارو از سلول، مشارکت مي کند. در سالهاي اخير استفاده از آلکالوئيدهاي گياهي براي افزايش فعاليت ضد ميکروبي آنتي بيوتيکها مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته اند. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر ترکيب نوسکاپين و افلوکساسين بر روي سويه هاي استافيلوکوک اورئوس مقاوم به چند دارو و جدا شده از بيماران بود.
روش بررسي: پس از تشخيص جنس و گونه ۹۵ نمونه استافيلوکوک اورئوس جدا شده از بيماران بستري و سرپايي سه بيمارستان شهر تهران و تعيين حساسيت اين سويه ها به روش آنتي بيوگرام انتشار در آگار مطابق استاندارد CLSI،۴۹  سويه که بالاترين مقاومت را به مجموعه اي از آنتي بيوتيکها از جمله افلوکساسين داشتند، انتخاب شدند و با استفاده از روش رقت سريال ميزان MIC (حداقل غلظت باز دارنده از رشد) افلوکساسين براي هر يک از سوشها به تنهايي و در ترکيب با نوسکاپين تعيين گرديد.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد که حداقل غلظت باز دارنده از رشد افلوکساسين براي ۴۹ سوش مورد مطالعه از ۳۲ تا ۶۴ ميکروگرم در ميلي ليتر بود. همچنين حداقل غلظت باز دارنده از رشد نوسکاپين روي اين سويه ها ۰٫۵ و ۱٫۰ ميکرومول در ميلي ليتر بود. کاربرد ترکيب افلوکساسين و نوسکاپين موجب افزايش حداقل غلظت باز دارنده از رشد افلوکساسين شد.
نتيجه گيري: نوسکاپين اثر ضد باکتريايي افلوکساسين روي استافيلوکک اورئوس را کاهش مي دهد.