مقاله اثر ترکيب پراکسيد هيدروژن و نقره بر گندزدايي سطح استيل آلوده به چند باکتري بيماريزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر ترکيب پراکسيد هيدروژن و نقره بر گندزدايي سطح استيل آلوده به چند باکتري بيماريزا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد باکتريايي
مقاله پراکسيد هيدروژن
مقاله يون نقره
مقاله گندزدايي سطوح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: آبسالان عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهدف: سطوح آلوده همواره بعنوان يکي از راه هاي انتقال بيماري در مراکز بهداشتي – درماني مطرح بوده اند. لذا استريل کردن مناسب سطوح، بويژه در بيمارستانها مي تواند راهي موثر در کنترل عفونتهاي بيمارستاني باشد. در اين مطالعه اثر ضد باکتريايي ترکيب پراکسيد هيدروژن (H2O2) و نقره (+Ag) بر باکتريهاي اشرشيا کلي، پروتئوس ميرابيليس و کلبسيلا پنومونيه بر سطح استيل نشان داده شده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع تجربي مي باشد. ابتدا سطح يک ميز فلزي به ۳۰ قسمت، هر باکتري ۱۰ قسمت، و در ابعاد ۲۰×۲۰ علامت گذاري گرديد. در طي سه مرحله متفاوت، ابتدا اين سطوح با الکل و آتش استريل، سپس توسط سوسپانسيون غليظي از باکتريها آلوده و در نهايت با محلولي حاوي۳۰ ppm H2O2  و ppb 30 +Ag تماس داده شدند. بعد از هر مرحله، کشت باکتريايي روي محيط ائوزين متيلن بلو انجام گرديد. پس از ۲۴ ساعت انکوباسيون در ۳۷oC کشتها رشد يا عدم رشد باکتريها قرائت و نتايج بدست آمده با آزمون McNemar تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: آناليز نتايج نشان داد تفاوت معني داري بين وضعيت رشد باکتري ها قبل و بعد از اعمال ترکيب H2O2 و Ag+ وجود دارد (P=0.008، P=0.014 و P=0.002 به ترتيب براي اشرشياکلي، کلبسيلا پنومونيه و پروتئوسميرابيليس).
بحث: تحقيقات قبلي عمدتا متمرکز بر گندزدايي بخار H2O2 بوده است. در اينجا ما نشان داديم ترکيب مايع H2O2 همراه با Ag+ به خوبي باعث ممانعت از رشد باکتري هاي بيماري زا بر روي سطح مي شود. لذا تاثير اين ترکيب بر گندزدايي سطح اشيا در مراکز بهداشتي – درماني قابل بررسي مي باشد.