مقاله اثر تزريقي موضعي مورفين در کاهش درد پس از اعمال جراحي بافت نرم اندام ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر تزريقي موضعي مورفين در کاهش درد پس از اعمال جراحي بافت نرم اندام ها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت نرم
مقاله تزريق موضعي
مقاله مورفين
مقاله درد
مقاله عمل جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي تالي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي سيدلطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرهبد فريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسيب هاي بافت نرم از جمله آسيب تاندون ها و ليگامان ها از مشکلات شايع بوده که باعث ايجاد درد و اختلال در عملکرد فرد مي شود. در اين مطالعه تاثير تزريق موضعي مورفين در کاهش شدت درد پس از اعمال جراحي بافت نرم اندام ها مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني دو سوکور ۸۰ نفر از بيماراني که با آسيب بافت نرم اندام ها به بيمارستان کاشاني شهرکرد مراجعه کرده بودند به صورت تصادفي ساده، به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. در گروه شاهد ۱ سي سي نرمال سالين و در گروه مورد ۱ ميلي گرم مورفين به ازاي هر يک سانتي متر برش با آب مقطر رقيق و به صورت موضعي تزريق شد. سپس شدت درد با استفاده از مقياس سنجش درد (VAS) در ساعات ۳، ۱۰ و ۲۴ پس از عمل جراحي اندازه گيري گرديد. داده ها با استفاده از تست هاي تي مستقل، تحليلي کاي دو و تست دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران در گروه شاهد ۶٫۳۴±۳۲٫۵ و در گروه مورد ۷٫۷۰±۳۰٫۶ سال بود. ميانگين طول برش در گروه شاهد ۱٫۰۶±۵٫۵ سانتي متر و در گروه مورد ۱٫۸±۵٫۵۷ سانتي متر بود (P>0.05). شدت درد در گروه شاهد در همه زمان هاي بررسي شده به طور معني داري کمتر از گروه مورد بود (P<0.01).
نتيجه گيري: تزريق موضعي مورفين در اعمال جراحي بافت نرم اندامها در ساعات اوليه پس از انجام عمل جراحي بطور موثري در کاهش درد بعد از عمل بيماران مفيد بوده و زمينه کاهش مصرف سيستميک مسکن مخدر، بهبود سريع تر را در بيماران تحت عمل فراهم مي کند.