مقاله اثر تزريق تري نيتروگليسيرين بر عوارض زودرس آنژيوگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق تري نيتروگليسيرين بر عوارض زودرس آنژيوگرافي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوگرافي
مقاله عوارض زودرس
مقاله تري نيتروگلسيرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رامين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: امروزه بيماري هاي ايسکميک قلبي (IHD)، از بيماري هاي شايع در جهان است و آنژيوگرافي بهترين راه تشخيص اين بيماري هاست. از عوارض آنژيوگرافي مي توان به مرگ، بروز سکته ميوکارد، تهوع، اسپاسم عروق کرونر، درد قفسه سينه، برادي آريتمي، کاهش و افزايش فشارخون اشاره کرد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر تزريق همزمان تري نيتروگلسيرين (TNG) با ماده حاجب بر عوارض زودرس آنژيوگرافي انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني در سال ۱۳۸۴ در بيمارستان شهيد چمران اصفهان انجام شد. پيش از انجام آنژيوگرافي، افراد مورد مطالعه به طور تصادفي ساده به دو گروه مداخله (۱۱۱ نفر) و دارونما (۱۱۲ نفر) تقسيم شدند. در گروه مداخله از مخلوط TNG با ماده حاجب و در گروه دارونما از مخلوط آب مقطر با ماده حاجب براي آنژيوگرافي استفاده شد. بروز تهوع، اسپاسم عروق کرونر، برادي آريتمي، درد قفسه صدري و ميانگين فشارخون سيستولي و دياستولي در طول و پس از انجام آنژيوگرافي در بيماران دو گروه مقايسه شد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذورکاي و تي تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني افراد در گروه مداخله ۵۹٫۹±۹٫۱۴ و در گروه دارونما ۵۹٫۳۷±۱۰٫۱۲ سال بود که تفاوت معني داري با يکديگر نداشتند. توزيع جنسيت در دو گروه تفاوت آماري معني داري نداشت. در دو گروه مداخله و دارونما ميزان بروز تهوع %۴٫۵ و %۶٫۲، اسپاسم عروق کرونر %۰٫۹ و %۵٫۴، درد قفسه صدري %۱٫۸ و %۶٫۳ و برادي آريتمي در هر دو گروه %۷٫۱ بود که در هيچ يک از موارد فوق تفاوت آماري معني داري بين دو گروه مشاهده نشد. ميانگين بالاترين و پايين ترين ميزان فشارخون سيستوليک و دياستوليک بيماران گروه مداخله به طور معني داري با بيماران گروه دارونما تفاوت داشت (P=0.001). در اين مطالعه با تزريق TNG با ماده حاجب بجز تغييرات فشار خون يافته مثبت ديگري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: انجام تحقيقات بيش تر با دوزهاي متفاوت TNG، زمان هاي متفاوت تزريق آن و در نظر گرفتن افراد در معرض خطر توصيه مي شود.