مقاله اثر تزريق داخل بطني مغزي فلونيکسين مگلومين (Flunixin Meglumine) بر تشنجات ناشي از PTZ در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق داخل بطني مغزي فلونيکسين مگلومين (Flunixin Meglumine) بر تشنجات ناشي از PTZ در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله فلونيکسين مگلومين
مقاله پنتيلن تترازول
مقاله سيکلواکسيژناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جديدالاسلامي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فلونيکسين مگلومين داروي ضد التهاب غير استروئيدي و مهارکننده غير انتخابي سيکلواکسيژناز مي باشد با توجه به نقش آنزيم سيکلواکسيژناز در صرع، پژوهش حاضر به منظور ارزيابي علمي و آزمايشگاهي اثر اين ترکيب بر درمان صرع ناشي از PTZ به انجام رسيده است.
روش ها: در اين تحقيق موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
(۲۰۰±۲۰g) قبل از تجويز داخل صفاقي پنتيلن تترازول (۸۰mg/kg) (PTZ) براي القا تشنج، تحت تزريق داخل بطني مغزي سالين يا فلونيکسين (۱۲٫۵mg، ۲۵mg و ۵۰mg) (هر يک به حجم يک ميکروليتر) قرار گرفتند. سپس امتياز تشنجي (Seizure Score) و زمان بروز هر يک از مراحل تشنج در مدت زمان ۲۰ دقيقه پس از تجويز PTZ ثبت گرديد. يافته هاي حاصل از اندازه گيري مذکور با استفاده از آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد تزريق دو دوز ۲۵ و ۵۰ ميکروگرم از فلونيکسين زمان لازم براي شروع هر يک از مراحل تشنج القا شده توسط PTZ را در مقايسه با گروه کنترل بطور معني داري افزايش داد (P<0.05). ضمنا در گروه دريافت کننده دوز ۵۰ ميکروگرم فلونيکسين مرحله پنجم مشاهده نگرديد. در حاليکه گروه دريافت کننده دوز ۱۲٫۵ ميکروگرم فلونيکسين اثري بر زمان لازم براي شروع هر يک از مراحل تشنج القا شده با PTZ در مقايسه با گروه کنترل نداشت (P>.05). همچنين گروه هاي دريافت کننده دوزهاي ۲۵ و ۵۰ ميکروگرم فلونيکسين امتياز تشنجي (Seizure Score) را در مقايسه با گروه کنترل بصورت معني داري کاهش داد (P<.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل داروي فلونيکسين داراي خاصيت ضد تشنجي به شکل وابسته به مقدار است.