مقاله اثر تزريق داخل صفاقي روغن کنجد بر Fear conditioning درموش سوري ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق داخل صفاقي روغن کنجد بر Fear conditioning درموش سوري ماده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن کنجد
مقاله لستين
مقاله Fear conditioning
مقاله موش سوري ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپوركارگر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: كسمتي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روغن کنجد حاوي اسيد هاي چرب غيراشباع مثل اسيد اولئيک و اسيد لينوئيک و همچنين لستين ميباشد که ميتواند بر روي برخي فعاليت هاي فيزيولوژيک تاثيرگذار باشد. در تحقيق حاضر باتوجه به كاربرد وسيع آن به عنوان حلال٬ به بررسي اثر روغن کنجد بر روي Fear conditioning پرداخته شده است.
روش: در اين تحقيق از موشهاي سوري ماده با وزن ۲۷±۳ گرم استفاده گرديد حيوانات به گروه کنترل و گروههاي دريافت کننده روغن کنجد تقسيم شدند که بترتيب ۱ و ۳ و۴  روز به مقدار ۰٫۱ cc روغن کنجد بطور داخل صفاقي در يافت کردند. بعد اتمام دوره تزريق روغن٬ تست Fear conditioning انجام گرفت. بدين نحو که حيوانات در روز نخست با محيط آشنا شدند. در روز دوم حيوانات به مدت ۳ دقيقه در معرض صداي اژير قرار گرفته و در نهايت شوک الکتريکي به مدت ۵ ثانيه و به ميزان ۱ mA دريافت کردند. يک ساعت بعد و در روز سوم براي هر حيوان بعد از قرار گرفتن در همان جعبه و پخش اژير به مدت ۱ دقيقه، مدت زمان  Freezingاندازه گيري شد. داده ها توسط  ANOVA يک طرفه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتايج: الف) تزريق داخل صفاقي روغن کنجد در هيچ يک از گروها نتوانست تغيير معني داري در مدت زمان Freezing بعد از يک ساعت دريافت شوک الکتريکي ايجاد کند. ب) روغن کنجد درگروهي که يک بار روغن کنجد دريافت کرده بود نتوانست در مدت زمان Freezing بعد از ۲۴ ساعت دريافت شوک الکتريکي تغيير معني داري ايجاد کند. اما در ساير گروه ها روغن کنجد مدت زمان Freezing را بطور معني داري افزايش داد.(P<0.04)
 با توجه به اينکه روغن کنجد باز خواني حافظه را يک ساعت پس از دريافت شوک الکتريکي نتوانست تغييردهد٬ به نظر ميرسد اين روغن اثر خود را غير از مکانيسم هاي سريع مثل تغيير سياليت غشاي سلولي و يا تغير عملکرد کانالهاي يوني غشا اعمال ميکند.
احتمالا افزايش استيل کولين بعلت وجود پيش ساز آن (ليستين) در بعضي نواحي مغزي مثل هيپو کمپ، در اين رابطه نقش دارد.