مقاله اثر تزريق داخل CA1 هيپوكامپي اسيد آسكوربيك بر يادگيري و حافظه فضايي در موش هاي صحرايي نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق داخل CA1 هيپوكامپي اسيد آسكوربيك بر يادگيري و حافظه فضايي در موش هاي صحرايي نر بالغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CA1
مقاله اسيد آسكوربيك
مقاله يادگيري و حافظه فضايي
مقاله مازآبي موريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پوربزنجاني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ماهاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي اردكاني ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسيد آسكوربيك در غلظتهاي بالا و با انتشار پراكنده در مغز پستانداران وجود دارد. مطالعات قبلي نشان داده است كه نوروترانسميترهاي مختلفي مانند گلوتامات، استيل كولين و دوپامين با رهاسازي اسيد آسكوربيك در سيستم عصبي مركزي متاثر از يكديگر مي باشند. از آنجا كه همه اين ميانجي هاي عصبي به نوعي در يادگيري و حافظه نقش دارند و يكي از جاهايي كه در سيستم عصبي مركزي رهاسازي اسيدآسكوربيك صورت مي گيرد هيپوكمپ است لذا: هدف از مطالعه حاضر ارزيابي اثرتزريق داخل هيپوكامپي اسيد آسكوربيك بر يادگيري و حافظه فضايي موش هاي صحرايي نر مي باشد.
روش ها: در اين تحقيق ۴۲ سر موش صحرايي نر از ن‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژاد NMRI در محدوده وزني ۳۰۰-۲۵۰ گرم در ۶ گروه استفاده شد كه شامل:گروه كنترل كه تزريقي را دريافت نكردند، گروه شاهد كه نرمال سالين ۰٫۹ درصد را به عنوان حلال دريافت كردند و چهار گروه ديگر دوزهاي متفاوت (mg/rat 48 و ۲۴، ۱۲، ۶) اسيد آسكوربيك را دريافت كردند. تزريق به مدت ۵ روز متوالي صورت گرفت، ۳۰ دقيقه بعد از هر تزريقي ارزيابي يادگيري و حافظه فضايي با ماز آبي موريس صورت گرفت و شاخص هاي يادگيري و حافظه فضايي به روش آناليز واريانس (ANOVA) بررسي شد.
يافته ها: اين نتايج نشان داد كه تزريق داخل هيپوكامپي اسيد آسكوربيك (mg/rat 24 و ۱۲) بعضي از شاخص هاي يادگيري و حافظه فضايي مانند مسافت طي شده و زمان سپري شده تا رسيدن به سكوي پنهان را به صورت معني داري افزايش داد.
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان مي دهد كه اسيد آسكوربيك در ناحيه
CA1 روي يادگيري و حافظه فضايي اثر كاهشي دارد.