مقاله اثر تزريق درون بطني – مغزي بذر گياه نيلوفر پيچ بر روي رفتار ترس در موش هاي نربالغ نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق درون بطني – مغزي بذر گياه نيلوفر پيچ بر روي رفتار ترس در موش هاي نربالغ نژاد ويستار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره الکلي
مقاله بذر نيلوفر پيچ
مقاله موش صحرايي نر
مقاله ترس ،پنتيلن تترازول
مقاله تزريق درون بطني – مغزي
مقاله Elevated Plus-Maze

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفضلي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي غلامحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اضطراب (Anxiety) يک پديده پيچيده با علل و نتايج اجتماعي و رواني مهم مي باشد. انسان از بدو خلقت همواره با بيماري و درد درگير بوده است و جهت رفع اين عوامل به طبيعت روي آورده است و در بين اعضاي طبيعت گياهان بهترين بودند. بشر کم کم توانست گياهان سمي را از غير سمي تشخيص دهد و اين اطلاعات سينه به سينه به نسل هاي جديد رسيد. نيلوفر (Ipomoea violacea) از جمله گياهاني است که بومي کشورهاي آمريکاي لاتين و مکزيک بوده و بذر اين گياه بيشتر در اين نواحي مورداستفاده قرار مي گيرد. بذر اين گياه داراي ترکيباتي است که بر روي سيستم عصبي اثر گداشته و در خصوص اثر اين بذر بر روي سيستم عصبي اظهارات متفاوت و حتي متضادي وجود دارد که هر يک از مصرف کنندگان به صورت تجربي بيان نموده اند. در تحقيق حاضر اثر تزريق درون بطني مغزي عصاره الکلي بذر نيلوفر پيچ در بروز رفتار ترس در رت نر نژاد ويستار مورد بررسي قرار گرفته است، که در دو مرحله صورت گرفت. در اين تحقيق دوز ۲۰ mgkg از داروي (PTZ) به عنوان کنترل مثبت انتخاب شده است. حيوانات مورد آزمايش در مرحله اول آزمايش با تجويز درون بطني – مغزي (I.C.V) دوزهاي ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ميکروگرم از عصاره تحت تيمار قرار گرفتند و در مرحله دوم از کار حيوانات مورد آزمايش علاوه بر دريافت دوزهاي ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ميکروگرم از عصاره به صورت i.c.v همزمان مورد تزريق دوز ۲۰ ميکروگرم از داروي PTZ به صورت i.p قرار گرفتند. گروه کنترل مورد تزريق سالين قرار گرفت متعاقب تزريقات فوق الاشاره رفتار ترس در هر يک از نمونه ها با استفاده از آزمون رفتاري Elevated Plus-Maze ارزيابي گرديد. تعداد حيوانات در يک گروه ۶ سر انتخاب شده بود.
مرحله اول از کار: در اين مرحله مقايسه آماري ميانگين و انحراف معيار درصد زمان حضور در بازوي باز و بسته و همچنين تعداد دفعات ورود به بازوي بسته مقادير مختلف عصاره نسبت به گروه کنترل (سالين) و گروه کنترل مثبت PTZ  داراي اختلاف معني دار بودند. مقدار۲۰ mgkg  از ترکيب PTZ زمان اقامت در بازوي بسته (%CAT) را به طور معني داري نسبت به گروه سالين افزايش داد. دوز ۱۰۰۰ ميکروگرم از عصاره نسبت به گروه کنترل سالين مدت زمان اقامت در بازوي باز(%OAT)  را کاهش داد و داراي اختلاف معني دار با گروه سالين بود، در حالي که دوزهاي ۲۵۰ و ۵۰۰ ميکروگرم از عصاره داراي اختلاف معني داري از لحاظ آماري نبودند ولي دوز ۵۰۰ ميکروگرم ز عصاره نيز مدت زمان اقامت در بازوي باز را کاهش داد ولي از لحاظ آماري معني دار نبود بنابراين مي توان گفت احتمالا عصاره بذر گياه نيلوفر پيچ به صورت وابسته به مقدار در بروز رفتار ترس نقش دارد. بر اساس اين نتايج احتمال مي رود که عصاره بذر نيلوفر پيچ در بروز رفتار ترس در حيوان موثر باشد که در اين رابطه درگيري احتمالي مکانيسم هاي عصبي مرکزي دخيل در فرآيند ترس غير شرطي دور از ذهن نيست.
مرحله دوم کار :اين مرحله از کار براي تشخيص مسير احتمالي عصاره در بروز رفتار ترس صورت گرفت زيرا مسير عملکردي ترکيب PTZ در بروز رفتار ترس مشخص است. در اين قسمت تزريق عصاره همراه با ترکيب PTZ انجام شد، مقايسه آماري ميانگين و انحراف معيار درصد زمان حضور در بازوي باز  (%OAT)بين دوز ۱۰۰۰ ميکروگرم از عصاره و گروه سالين اختلاف معني داري مبني بر کاهش مدت زمان حضور در اين بازو نشان داد و اختلاف معني دار ديگري بين دوز ۵۰۰ ميکروگرم از عصاره و گروه کنترل مثبت مبني بر افزايش مدت زمان حضور در بازوي باز(%OAT)  مشاهده گرديد،در مقايسه ميانگين و انحراف معيار (%OAT) مقادير مختلف عصاره بين دوز ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ميکروگرم از عصاره،اختلاف معني داري مشاهده گرديد، همچنين مقايسه ميانگين و انحراف معيار درصد زمان حضور در بازوي بسته (%CAT) مقادير مختلف عصاره نسبت به گروه کنترل (سالين) و کنترل مثبت PTZ داراي اختلاف معني دار بين گروه کنترل مثبت و دوز ۵۰۰ ميکروگرم از عصاره بود که نشان دهنده کاهش مدت زمان حضور در بازوي بسته است . با توجه به نتايج فوق احتمالا عصاره فوق بااثرات اضطراب زاي ترکيب PTZ به صورت وابسته به مقدار تداخل عمل داشته است و اثرات ان را مهار کرده است.
درتحليلي کلي مي توان گفت که عصاره بذر گياه نيلوفر پيچ (Ipomoea violacea ) به تنهايي باعث بروز رفتار ترس در حيوان گرديد و ترس ناشي از PTZ را به صورت وابسته به دوز کاهش مي دهد در واقع اين عصاره داراي اثرات دوگانه اضطراب زا است که به تنهايي داراري يک تاثير و همراه با ترکيب PTZ داراي اثري معکوس است.