مقاله اثر تزريق درون هيپوکامپي سيستم كانابينوئيدي بر حافظه موش هاي صحرايي پيش تيمار شده با مورفين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق درون هيپوکامپي سيستم كانابينوئيدي بر حافظه موش هاي صحرايي پيش تيمار شده با مورفين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانابينوئيد
مقاله مورفين
مقاله هيپوکامپ پشتي
مقاله حساسيت رفتاري
مقاله يادگيري اجتنابي مهاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نواييان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش آثار تزريق دو طرفه آگونيست ها و آنتاگونيست هاي کانابينوئيدي در هيپوكامپ پشتي (CA1) بر حافظه موش هاي صحرايي پيش تيمارشده با مورفين بررسي شد.
روش: روش اجتنابي مهاري (غير فعال) با مدل Step-through براي بررسي حافظه در موش هاي صحرايي نژاد ويستار بکار گرفته شد و حافظه حيوان ۲۴ ساعت بعد از آموزش مورد بررسي قرار گرفت.
یافته ها: نتايج تزريق درون مغزي آگونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي ۲۱۲-۲  (0.25, 0.5g/rat) WIN55,و آنتاگونيست اختصاصي CB1، AM251  (25, 50, 100ng/rat)به موش هاي صحرايي به تخريب حافظه حيوانات در روز آزمون منجر شد. تزريق درون مغزي AM251، ۲ دقيقه قبل از تزريق درون مغزي(۰٫۵ mg/rat) WIN55, 212-2  تخريب حافظه ناشي از(۰٫۵ mg/rat) WIN55, 212-2  از بين برد. اثر تخريبي (۰٫۵ mg/rat) WIN55, 212-2 بر روي حافظه بدنبال تزريق سه روزه مقدار هاي مختلف مورفين  (2.5, 5, 10 mg/kg,S.C)پنج روز قبل از تزريقWIM55, 212-2 کاملا از بين رفت.
سيستم کانابينوئيدي در هيپوکامپ پشتي سبب فراموشي شده و تزريق سه روزه مورفين ممکن است منجر به حساسيت رفتاري شده و از اين طريق فراموشي ناشي از داروهاي كانابينوئيدي را مهار نمايد.