مقاله اثر تزريق موسيمول و پيكروتوسين در هسته هاي AC و AM آميگدال بر رفتار پرخاشگري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر تزريق موسيمول و پيكروتوسين در هسته هاي AC و AM آميگدال بر رفتار پرخاشگري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آميگدال
مقاله پرخاشگري
مقاله موسيمول
مقاله پيكروتوسين
مقاله شوك الكتريكي
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان فرد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: رجاييان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از روشهاي درمان پرخاشگري دارو درماني است. از طرفي سيستم گاباارژيك در رابطه با پرخاشگري دخيل است. لذا، هدف از بررسي حاضر مطالعه اثر ترزيق موسيمول (آگونيست GABAA) دوزهاي ۲۵۰ و ۵۰۰ ng/rat و پيکروتوسين (آنتاگونيست (GABAA دوزهاي ۱٫۵ و ۳ ng/rat در دو هسته (ac) و (am) آميگدال در پرخاشگري مي باشد.
روش ها: پنجاه و پنج موش صحرايي بالغ با وزن ۱۸۰ الي ۲۲۰ گرم استفاده شدند. کانول راهنما در هسته هاي ac و am آميگدال با استفاده از روش استريوتاکسي قرار داده شد. بعد از تزريق، موش در دستگاه الکتروشوک قرار مي گرفت. بعد از شوک الکتريکي، موش ديگر در دستگاه قرار داده شد و رفتار موش صحرايي پرخاشگر با موش صحرايي طبيعي مقايسه شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري one way ANOVA وStudent T test در سطح P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که تزريق داروي موسيمول دوز
۵۰۰ ng/rat به درون هسته هايac و am، تزريق داروي پيكروتوسين دوزهاي ۱٫۵ و ۳ ng/rat به درون هسته am آميگدال و در دوز ۱٫۵ نانوگرم ng/rat به درون هسته ac بطور معني داري رفتار پرخاشگري را افزايش داد (P<0.05). دو هسته ac و am نيز در بعضي از رفتارهاي پرخاشگري بطور معني داري متفاوت بودند (P<0.05).
نتيجه گيري: به طور کلي نتايج نشان داد که سيستم گابا در هسته ac آميگدال از هسته am قوي تر است. علاوه بر آن، هسته هاي ac و am آميگدال بر رفتار پرخاشگري از طريق گيرنده GABAA نقش تعديل کننده دارند.