سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمین توحیدی – گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج – ایرا
همایون خزعلی – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران – ایر
امیر نیاسری نسلجی – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران – ایر
سید احمد میرهادی – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج – ایران

چکیده:

لپتین هورمونی است که از بافت چربی ترشح شده و بر فرآیندهای متابولیکی نظیر ترموژنز و لیپولیز اثر می گذارد . این احتمال وجود دارد که تأثیر لپتین بر چنین فرایندهایی از طریق هورمونهای
متابولیکی مختلف میانجیگری شود . بنابراین هدف از این پژوهش، مطالعه اثر تزریق داخل وریدی هورمون لپتین بر ترشح هورمون رشد، هورمونهای تیروئیدی (T3،T4) و انسولین در میشهای شال بود. بدین منظور , ۱۶ میش شال همزمان شده بطور تصادفی در دو گروه ۸ رأسی (۸=n) قرار گرفته و نوترکیب انسانی یا یک میلی لیتر سرم فیزیولوژیک (شاهد) از طریق سیاهرگ وداج دریافت نمودند .
نمونه های خون در روزهای صفر (یک روز قبل از آغاز تزریقات )، دو، چهار و پنج در داخل لوله های خلاء دار حاوی هپارین جمع آوری شد . غلظت هورمونهای رشد، T3،T4 و انسولین در پلاسمای حاصله به روش رادیوایمنواسی اندازه گیری شد . داده های به دست آمده به روش اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . اثر تیمار، زمان و تیمار در زمان بر غلظت پلاسمایی هورمون رشد، T3،T4 در میشهایی که لپتین دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد بطور معنی دار (۰/۰۵>P) افزایش, در حالی که غلظت هورمون انسولین به طور معنی دار (۰/۰۵>P) کاهش یافت. نتایج حاصله نشان داد در میشهایی که در سطوح مناسب غذایی تغذیه شده اند، لپتین قادر به تحریک ترشح هورمون های رشد و تیروئیدی بوده ، اما بر ترشح انسولین اثر مهار کننده داشته است.