سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم باشتنی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
عباسعلی ناصریان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا ولی زاده – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر کریمی – دانشجوی کارشناسی علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده:

منظورمطالعه اثر تزریق منابع مختلف انرژی بر تولید و ترکیب شیر، از ۴ راس بز شیرده سانن که در ناحیه شیردان آنها دریچه کار گذاشته شده بود، استفاده شد . میانگین تولید شیر و روزهای شیردهی بزها به ترتیب ۰/۷۳ ± ۱/۷ کیلوگرم و ۵ ± ۸۱ روز بود.آزمایش شامل دو هفته عادت پذیری به جیره پایه ( ۴۰ % یونجه خشک و ۶۰ % کنسانتره ) و ۴ دوره ۷ روزه بود . تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تزریق شیردانی : ۱- آب، ۲-۴۵ گرم روغن تخم پنبه، ۳ – ۱۰۰ گرم نشاسته گندم، ۴-۹۳ گرم گلوکز . تزریق منابع مختلف انرژی اثر معنی داری بر مصرف خوراک روزانه نداشت . تزریق روغن تخم پنبه باعث افزایش معنی دار درصد چربی شیر شد ولی سایر ترکیبات ش یر از جمله درصدو تولید روزانه مواد جامد کل، پروتئین کل، لاکتوز، کازئین و پروتئین آب پنیر تحت تاثیر مواد تزریق شده قرار نگرفت . غلظت گلوکز و نیتروژن اوره ای خون تحت تاثیر منابع مختلف انرژی قرار نگرفتند، ولی تزریق روغن باعث افزایش غلظت تری گلیسرید و کلسترول پلاسما گردید . سایر فاکتورهای اندازه گیری شده از جمله pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و قابلیت هضم CP ,OM ,DM و NDF در کل دستگاه گوارش نیز بین تیمارها اختلافی وجود نداشت.