سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود مستشاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
علی اکبر قره داغی – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
همایون خزعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین هادی تواتری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

جهت انجام آزمایش ۱۶ بره با میانگین وزنی ۱/۲۵۰ ± ۴۱/۸۰ کیلوگرم انتخاب و در چهار تیمار که هر کدام شامل ۴ تکرار بود تقسیم گردیدند . گروه های آزمایشی مقادیر صفر (شاهد -سرم نرمال )، ۰/۲ ، ۰/۴ و ۰/۸ میکروگرم به ازاء هر کی لوگرم وزن زنده VIP بصورت محلول تزریقی دریافت کردند. زمان آزمایش ۱۳ روز بوده که به ۳ دوره قبل از تزریق (روزهای ۳-۱ ) ، حین تزریق (روزهای ۷-۴ ) و بعد از تزریق (روزهای ۱۳-۸ ) تقسیم گردید . روش اندازه گیری غلظت هورمون رشد به روش رادیوایمونواسی (RIA) بود. داده های طرح به روش آماری اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که بین گروه ها از نظر غلظت هورمون رشد (بترتیب ۵/۶۰ ، ۹/۲۴ و ۸/۴۵ و ۹/۰۳ نانوگرم در میلی لیتر در سطح ۱% و خوراک مصرفیکیلوگرم ) در سطح ۵% اختلاف معنی دا ر وجود دارد . ولی بین تیمارها از نظر افزایش وزن اختلاف معنی دار مشاهده نگردید . بین دزهای ۰/۲ ، ۰/۴ و ۰/۸ میکروگرم VIP اختلاف معنی داری از نظر افزایش هورمون رشد دیده نشد . بطور کلی از نتایج چنین استنباط می شود که اثر VIP بر روی تغییرات غلظت هورمون رشد افزایشی بوده و همچنین این پپتید باعث افزایش خوراک مصرفی بره ها شد.