سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور طالبی – استادیار – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
ابراهیم شیرانی – استاد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جریان حول دسته لوله ها به حاطر کاربرد زیاددر صنعت و همچنین پیچیدگی هندسی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله جریان متلاطم عرضی روی دسته لوله ها با بکار بردن روش ادیهای بزرگ و مدلی ترکیبی برای رفتار ادیهای کوچک شبیه سازی شده است. معادلات حاکم بر بعد از فیلتر شدن روی شبکه حل به روش حجم محدودروی شبکه غیر متعامد گسسته سازی شده است. در گسسته سازی معادلات برای زمان و مکان از روش مرتبه دو استفاده شده است.معادلات کاملاً همبسته ناویر- استوکس با روش چند بلوکی موازی سازی شده است. دامنه حل به تعدادی زیر دامنه تقسیم شده و با توجه به اصل توزیع بار محاسبای در موازی سازی، این زیر دامنه ها بینردازنده ها تقسیم شده است. هندسه مورد بررسی شامل پنج ردیف لوله است که با اعمال شرایط مرزی مناسب نتایج قابل مقایسه با نتایج تجربی دسته لوله ها حاصل شده است. همچنین در ادامه جریان حول دوسریپنج ردیفی لوله بررسی شده است و نتایج حاصل با نتایج قبلی مقایسه شده است. نتایجنشان دهنده تطابق خوب با نتایج تجربی و پیش بینی بسیار خوبمشخصه های جریان دسته لوله ها است. نتایج حاصل برای بررسی جریان حول دسته لوله ها در طراحی سیستمهایی چون مبدل های حرارتی قابل استفاده خواهد بود.